Adatvédelmi nyilatkozat

 

A www.boltexpressz.hu üzemeltetője az Alfa-4 Szolgáltató Kft. tiszteletben tartja a Vásárló személyes adatai védelméhez fűződő jogait. Az adatvédelmi nyilatkozat célja megvédeni a Vásárlók személyes adatainak biztonságát, illetve tájékoztassa Őket arról, személyes adatait hol és hogyan dolgozza fel az üzemeltető.

 

Jogszabályi háttér

 

Jelen nyilatkozat esetében az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A weboldalon történő regisztrálással, vásárlással, illetve hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul a megadott személyes adatok kezeléséhez és elfogadja az adatgyűjtés és a személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen nyilatkozatban foglaltakat.

 

Szolgáltató adatai

 

Cégnév: Alfa-4 Szolgáltató Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Cseresznye sor 31.

Adószám:13308418-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-012297

Ügyvezető:  Szabó Zoltán

E-mail cím: boltexpresszsopron@gmail.com

 

Adatkezelés célja és a kezelt adatok

A www.boltexpressz.hu weboldal céljának és feladatának megvalósulása érdekében nélkülözhetetlen adatok a Vásárló részéről:

Név, pontos kiszállítási cím (utca, házszám, elemet, ajtó, kapucsengő), telefonszám, e-mail cím.  A telefonszám megadása azért fontos, hogy a lehető legrövidebb idő alatt orvosolni lehessen az esetlegesen felmerülő problémát/kérdést.

Adatváltozás esetén kötelező azok frissítése!

Üzemeltető a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, harmadik személynek ki nem adja.

Regisztráció és a későbbi megrendelések könnyebb teljesítése, a korábbi rendelések nyomon követése céljából a Vásárló nevét és e-mail címét kezeljük.

 

 

Cookie-k használata

 

Az oldal látogatásával egy apró file, úgynevezett ?cookie? más néven ?süti? kerül a látogató számítógépére.

Ezek a ?sütik? egyrészt az oldal megfelelő működését szolgálják, másrészt a weboldal használatával kapcsolatos információkat gyűjtenek.

A cookie-k célja a honlap használatának megkönnyítése, a felhasználói élmény javítása, statisztikák gyűjtése, valamint a weboldal továbbfejlesztése.

Néhány 'süti' csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A regisztráció vagy a megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval illetve az megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. 

Felhasználó jogai és lehetőségei

 

Felhasználó tájékoztatást kérhet a honlap által kezelt, valamint feldolgozott személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, valamint az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az előbbiek tekintetében a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül a Felhasználó rendelkezésére bocsátjuk.

Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, valamint törlését.

 

Kiegészítés

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.


A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A cookie-k telepítése megakadályozható ugyan a böngésző megfelelő beállításaival, ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói esetleg nem használhatók a maguk teljességében. A weboldal használatával a felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Google feldolgozhatja az előzőekben ismertetett módon a weboldal használatából eredő adatokat.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

 

 

 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

1.   ?személyes adat?: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (?érintett?) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

2.   ?adatkezelés?: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

3.   ?az adatkezelés korlátozása?: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

4.   ?profilalkotás?: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

 

5.   ?álnevesítés?: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

6.   ?nyilvántartási rendszer?: a személyes adatok bármely módon ? centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint ? tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

7.   ?adatkezelő?: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

8.   ?adatfeldolgozó?: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

9.   ?címzett?: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

10.   ?harmadik fél?: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

11.   ?az érintett hozzájárulása?: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

12.   ?adatvédelmi incidens?: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

13.   ?vállalkozás?: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020.04.01 napjától érvényes.